Pokhara PharmacyOnline Pharmacy in Pokhara | Taal Barahi Pharmacy


Online Pharmacy in Pokhara

Coming soon: Online Pharmacy in Pokhara | Taal Barahi Pharmacy

Call us at 061-528345 or send a Facebook message here to order your medicine.

( 061-528345 मा फोन गरि वा हामीलाई फेसबुकमा म्यासेज गरि आफ्नो औषधि अडर गर्न सक्नुहुन्छ | )